Karte

Bremen:
  Zone 0
 Zone1
 Zone2
 Zone3
 Zone4
Hamburg:
 Zone1
 Zone2
 Zone3
 Zone4
 Zone5